فهرست

 1. فصل ۱- انقلاب کاپیتالیستی
  1. معرفی
  2. ۱.۱ نابرابری درآمدی
  3. ۱.۲ اندازه‌گیری درآمد و استانداردهای زندگی
  4. ۱.۳ چوب هاکیِ تاریخ: رشد درآمد
  5. ۱.۴ انقلاب دائمی تکنولوژیک
  6. ۱.۵ اقتصاد و محیط زیست
  7. ۱.۶ تعریف سرمایه‌داری: مالکیت خصوصی، بازارها، و بنگاه‌های اقتصادی
  8. ۱.۷ سرمایه‌داری درمقام یک نظام اقتصادی
  9. ۱.۸ مزایای تخصصی‌شدن
  10. ۱.۹ سرمایه‌داری، علیت و چوب هاکی تاریخ
  11. ۱.۱۰ نسخه‌های سرمایه‌داری: نهادها، دولت و اقتصاد
  12. ۱.۱۱ علم اقتصاد و اقتصاد
  13. ۱.۱۲ نتیجه‌گیری
  14. ۱.۱۳ ارجاعات
 2. فصل ۲- فناوری، جمعیت و رشد
  1. معرفی
  2. ۲.۱ اقتصاددانان، مورخان، و انقلابِ صنعتی
  3. ۲.۲ چگونه با نگاه کردن به کمترین‌ها، بیشترین‌ها را ببینیم
  4. ۲.۳ مفاهیم اساسی: قیمت، هزینه، و بهره‌ی نوآوری
  5. ۲.۴ الگوسازی یک اقتصاد پویا: فناوری و هزینه‌ها
  6. ۲.۵ الگوسازی یک اقتصاد پویا: نوآوری و سود
  7. ۲.۶ انقلاب صنعتی بریتانیا و مشوق برای ابداع فناوری‌های جدید
  8. ۲.۷ اقتصاد مالتوسی: روند کاهشی میانگین تولید نیروی کار
  9. ۲.۸ اقتصاد مالتوسی: با بالارفتن استانداردهای زندگی جمعیت هم افزایش پیدا می‌کند
  10. ۲.۹ تله‌ی مالتوسی و ریاضت اقتصادی درازمدت
  11. ۲.۱۰ گریز از ریاضت مالتوسی
  12. ۲.۱۱ نتیجه‌گیری
  13. ۲.۱۲ ارجاعات
 3. فصل ۳- کمیابی، کار و انتخاب
  1. معرفی
  2. ۳.۱ نیروی کار و تولید
  3. ۳.۲ ترجیحات
  4. ۳.۳ هزینه‌‌ی فرصت
  5. ۳.۴ مجموعه‌ی مقرون‌به‌صرفه
  6. ۳.۵ تصمیم-سازی و کمیابی
  7. ۳.۶ ساعات کار و رشد اقتصادی
  8. ۳.۷ تأثیرات درآمدی و جانشینی بر تعداد ساعات کار و زمان آزاد
  9. ۳.۸ آیا این الگوی مناسبی هست؟
  10. ۳.۹ تبیین ساعات کار: تغییرات در طول زمان
  11. ۳.۱۰ تبیین ساعات کار: تفاوت میان کشورها
  12. ۳.۱۱ نتیجه‌گیری
  13. ۳.۱۲ برای مطالعه بیشتر
 4. فصل ۴- تعامل اجتماعی
  1. معرفی
  2. ۴.۱ تعامل اجتماعی: نظریه‌ی بازی
  3. ۴.۲ تعادل در بازی دست نامرئی
  4. ۴.۳ تنگنای زندانیان
  5. ۴.۴ ترجیحات و [اولویت‌های] اجتماعی: دیگرخواهی
  6. ۴.۵ تمایلات دیگرخواهانه در تنگنای زندانی
  7. ۴.۶ کالاهای عمومی، مفت‌سواری و تعامل مکرر
  8. ۴.۷ مشارکت در امور عمومی و مجازات متناسب با آن
  9. ۴.۸ آزمایش‌های رفتاری در آزمایشگاه و در میدان
  10. ۴.۹ همیاری، مذاکره، تضاد منافع و هنجارهای اجتماعی
  11. ۴.۱۰ تقسیم کیک (یا روی میز گذاشتن آن)
  12. ۴.۱۱ کشاورزان منصف، دانشجویان خودمنفعت‌طلب
  13. ۴.۱۲ رقابت در بازی التیماتوم
  14. ۴.۱۳ تعاملات اجتماعی: تضاد در انتخاب میان توازن‌های نش
  15. ۴.۱۴ نتیجه
  16. ۴.۱۵ ارجاعات
 5. فصل ۵- مالکیت و قدرت: عواید متقابل و تضاد
  1. معرفی
  2. ۵.۱ نهادها و قدرت
  3. ۵.۲ ارزیابی نهادها و نتایج: ضابطه پارتو
  4. ۵.۳ ارزیابی نهادها و نتایج منصفانه بودن
  5. ۵.۴ الگوی انتخاب و منازعه
  6. ۵.۵ تخصیص‌های مقرون به‌صرفه به‌لحاظ فنی
  7. ۵.۶ تخصیص‌های تحمیل‌شده با زور
  8. ۵.۷ تخصیص‌های به‌لحاظ اقتصادی مقرون ‌به‌صرفه و مازاد
  9. ۵.۸ منحنی کارایی پارتویی و توزیع مازاد
  10. ۵.۹ سیاست: تقسیم مازاد
  11. ۵.۱۰ چانه‌زنی برای تقسیم مازاد با کارایی پارتویی
  12. ۵.۱۱ آنجلا و برونو: پیام این داستان‬
  13. ۵.۱۲ سنجش نابرابری اقتصادی
  14. ۵.۱۳ خط‌مشی‌ای برای توزیع مازاد و افزایش کارایی
  15. ۵.۱۴ نتیجه‌گیری
  16. ۵.۱۵ ارجاعات
 6. فصل ۶- بنگاه‌های اقتصادی: مالکان
  1. معرفی
  2. ۶.۱ بنگاه‌های اقتصادی، بازارها و تقسیم کار
  3. ۶.۲ پول دیگران: جدایی مالکیت و کنترل
  4. ۶.۳ نیروی کار سایر افراد
  5. ۶.۴ بهره استخد
  6. ۶.۵ عوامل تعیین‌کننده بهره اقتصادی
  7. ۶.۶ کار و دستمزدها: الگوی انضباط نیروی کار
  8. ۶.۷ دستمزدها، سطح تلاش و مزایا در الگوی انضباط نیروی کار:
  9. ۶.۸ بکار بستن مدل: مالکان، کارکنان و اقتصاد
  10. ۶.۹ نوع دیگری از سازمان بازرگانی
  11. ۶.۱۰ اصول و عوامل: تعاملات تحت قراردادهای ناکامل
  12. ۶.۱۱ نتیجه‌گیری
  13. ۶.۱۲ ارجاعات
 7. فصل ۷- بنگاه اقتصادی و مشتریان آن
  1. معرفی
  2. ۷.۱ غلات صبحانه: انتخاب قیمت
  3. ۷.۲ صرفه جویی-ناشی-از مقیاس و مزایای هزینه‌ای تولید کلان مقیاس
  4. ۷.۳ تولید: تابع هزینه برای اتومبیل‌های زیبا
  5. ۷.۴ منحنی‌های تقاضا و برابری سود ماشین‌های زیبا
  6. ۷.۵ تعیین قیمت و تعداد برای حداکثرکردن سود
  7. ۷.۶ نگرش دیگری به حداکثرسازی سود: درآمدهای نهایی و هزینه‌های نهایی
  8. ۷.۷ عواید ناشی از معامله
  9. ۷.۸ کشسانی تقاضا
  10. ۷.۹ کاربرد کشسانی تقاضا در سیاست گذاریهای دولتی
  11. ۷.۱۰ قیمت‌گذاری، رقابت، و قدرت بازار
  12. ۷.۱۱ انتخاب محصول، نوآوری، و تبلیغات
  13. ۷.۱۲ قیمت‌ها، هزینه‌ها و شکست بازار
  14. ۷.۱۳ نتیجه‌گیری
  15. ۷.۱۴ ارجاعات
 8. فصل ۸- عرضه و تقاضا – قیمت پذیری
  1. معرفی
  2. ۸.۱ خرید و فروش: عرضه و تقاضا
  3. ۸.۲ بازار و قیمت توازن
  4. ۸.۳ بنگاه‌های اقتصادی قیمت-پذیر
  5. ۸.۴ عرضه بازار و توازن
  6. ۸.۵ توازن رقابتی: عواید ناشی از بده‌بستان تخصیص و توزیع
  7. ۸.۶ تغییرات در عرضه و تقاضا
  8. ۸.۷ پیامد مالیات‌ها
  9. ۸.۸ الگوی رقابت کامل
  10. ۸.۹ در جستجوی توازنهای رقابتی
  11. ۸.۱۰ بنگاه‌های اقتصادی قیمت-گذار و قیمت-پذیر
  12. ۸.۱۱ نتیجه‌گیری
  13. ۸.۱۲ ارجاعات
 9. فصل ۹- دستمزد، سود و بیکاری
  1. معرفی
  2. ۹.۱ منحنی تعیین-دستمزد، منحنی قیمت-گذاری و بازار نیروی کار
  3. ۹.۲ سنجش اقتصاد: اشتغال و بیکاری
  4. ۹.۳ منحنی تعیین-دستمزد: استخدام و دستمزد واقعی
  5. ۹.۴ تصمیم استخدامی بنگاه اقتصادی
  6. ۹.۵ منحنی تعیین قیمت: دستمزدها و سود در کل اقتصاد
  7. ۹.۶ دستمزد، سود و بیکاری در کل اقتصاد
  8. ۹.۷ تغییر در تقاضا برای کالا و خدمات چه تأثیری بر بیکاری تأثیر می‌گذارد
  9. ۹.۸ توازن بازار نیروی کار و توزیع درآمد
  10. ۹.۹ عرضه نیروی کار، تقاضای نیروی کار و قدرت چانه‌زنی
  11. ۹.۱۰ اتحادیه‌های کارگری: دستمزد چانه‌زنی شده و تأثیر صدای اتحادیه
  12. ۹.۱۱ سیاست‌های بازار نیروی کار برای حل بیکاری و نابرابری
  13. ۹.۱۲ نگاه به عقب: باریستاها و بازار نان
  14. ۹.۱۳ نتیجه‌گیری
  15. ۹.۱۴ ارجاعات
 10. فصل ۱۰- بانک‌ها، پول و بازار اعتبار
  1. معرفی
  2. ۱۰.۱ پول و ثروت
  3. ۱۰.۲ استقراض: جلو انداختن زمان مصرف
  4. ۱۰.۳ بی‌صبری و سیر کاهشی بازگشت نهایی به مصرف
  5. ۱۰.۴ قرض گرفتن بواسطه انتقال مصرف به زمان حاضر، امکان هم‌سطح‌سازی را فراهم می‌کند
  6. ۱۰.۵ وام‌دهی و انبار کردن: هم‌سطح‌سازی و انتقال مصرف به آینده
  7. ۱۰.۶ سرمایه‌گذاری: شیوه دیگری برای انتقال مصرف به آینده
  8. ۱۰.۷ داریی، دیون و ارزش خالص
  9. ۱۰.۸ بانک‌ها، پول و بانک مرکزی
  10. ۱۰.۹ بانک مرکزی، بازار پول و نرخ بهره
  11. ۱۰.۱۰ حرفه بانکداری و ترازنامه‌های بانکی
  12. ۱۰.۱۱ نرخ بهره مصوب بانک مرکزی می‌تواند بر هزینه کرد تاثیر بگذارد
  13. ۱۰.۱۲ محدودیت‌های بازار اعتبار: مساله کارفرما- کارگزار
  14. ۱۰.۱۳ نابرابری درمیان وام‌دهنده، وام‌گیرنده و کسانی که از بازار اعتبار بیرون گذاشته شده‌اند
  15. ۱۰.۱۴ نتیجه‌گیری
  16. ۱۰.۱۵ ارجاعات
 11. فصل ۱۱- رانت-جویی، قیمت-گذاری، و پویش بازار
  1. معرفی
  2. ۱۱.۱ چگونه تغییر قیمتها با هدف دستیابی به رانت از سوی مردم می‌تواند به توازن بازار منجر شود
  3. ۱۱.۲ چگونه ساماندهی بازار می‌تواند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد
  4. ۱۱.۳ توازن‌های کوتاه-مدت و بلند-مدت
  5. ۱۱.۴ قیمت‌ها، بهره-جویی و پویایی بازار در عمل: قیمت نفت
  6. ۱۱.۵ ارزش یک دارایی: اصول اولیه
  7. ۱۱.۶ تغییر عرضه و تقاضا برای دارایی‌های پولی
  8. ۱۱.۷ حباب بازار سهام
  9. ۱۱.۸ الگوسازی حباب‌ها و سقوط‌ها
  10. ۱۱.۹ بازارهایی که به تعادل نمی‌رسند: جیره‌بندی، صف‌بندی و بازارهای جانبی
  11. ۱۱.۱۰ بازارهای دارای قیمت‌های کنترل شده
  12. ۱۱.۱۱ نقش رانت اقتصادی
  13. ۱۱.۱۲ نتیجه‌گیری
  14. ۱۱.۱۳ ارجاعات
 12. فصل ۱۲- بازارها، کارآیی، و سیاست‌گذاری عمومی
  1. معرفی
  2. ۱۲.۱ شکست بازار: اثرات بیرونی آلودگی
  3. ۱۲.۲ تاثیرات بیرونی و چانه‌زنی
  4. ۱۲.۳ تاثیرات بیرونی: سیاست‌گذاری‌ها و توزیع درآمد
  5. ۱۲.۴ حقوق مالکیت، قراردادها و شکست‌های بازار
  6. ۱۲.۵ کالاهای عمومی
  7. ۱۲.۶ بازارهای مفقوده: بیمه و لیموترش
  8. ۱۲.۷ قراردادهای ناقص و تاثیرات بیرونی در بازارهای اعتباری
  9. ۱۲.۸ محدودیت‌های بازارها
  10. ۱۲.۹ شکست بازار و سیاست‌گذاری دولت
  11. ۱۲.۱۰ نتیجه‌گیری
  12. ۱۲۱۱-ارجاعات
 13. واژه‌ نامه
 14. تصدیق حقوق مؤلف